top of page

תוכנית לימודים אישית לכל תלמיד


רוב המערכות פועלות באותה הדרך וככל שהמערכת גדולה יותר , הכנסת שינויים לתוכה מורכבת יותר .כיצד בכל זאת ניתן להביא לשינוי ? התשובה לכך דורשת למידה מסודרת של קורסים שעוסקים ב״הכנסת שינויים במערכות ״. ברצוני לעסוק בשלב הראשוני המתחיל כל שינוי והוא שלב הרעיון המבוסס על חזון ומתחיל בהתבוננות והיכרות עם המערכת (ניסיון להוביל שינוי בתוך מערכת מבלי להתבונן וללמוד היטב כיצד היא פועלת ,עלול להביא לפגיעה קשה במערכת). לאחר מכן, מתחיל להתגבש חזון שמטרתו לצייר תמונה כיצד תראה המערכת במיטבה (בצורתה האידאלית). שלב זה הוא קריטי, וחשוב שיעשה בצורה הטובה ביותר , כלומר, בניתוק מוחלט מהמציאות . בשלב הראשוני החזון צריך להבנות כאילו המערכת נבנתה מחדש, ללא הגבלות ומבלי להתחשב בקשיים ובגורמים מעקביים.

בתוך מסגרת זו ברצוני לחלוק במעט כיצד תראה תוכנית הלימודים במערכת החינוך העתידית.

לכל תלמיד יהיה ״תיק תלמיד״ שילווה אותו לאורך כל שנות לימודיו. בדומה לאינפורמציה שנאספת על כל אדם אצל רופא המשפחה , אחת לתקופה תבנה לתלמיד תוכנית לימודים אישית הכוללת יעדים , מטרות ברורות , דרכי פעולה וכלים למדידה ולהערכה. תוכנית זו תבנה על ידי אנשי חינוך בוגרי קורס בניית תל״א ( תוכנית לימודים אישית ) , הם יועסקו במשרה מלאה בהכנת תוכניות לימוד . לאחר כתיבת התוכנית ישובץ התלמיד לכתות המתאימות לו ביותר.

תהליך השיבוץ לכתות לימוד יקח בחשבון את המרכיבים הבאים : רמת השליטה של התלמיד בחומר הנלמד, גיל התלמיד, שליטתו במיומנויות למידה ( כתיבה, קריאה , הבעה בעל פה וכו׳), קשיים רגשיים ולקויות למידה. וכך ישובץ התלמיד בכתה שנתפרה בדיוק לצרכים שלו.

כל משימה שיבצע התלמיד תמדד ותכנס למערכת המעקב ההתפתחותי האישי . מידע זה ישמש את בונה התל״א ובעת הצורך הם יכנסו שינויים בתוכנית האישית של התלמיד.

בתיק האישי יצטבר מידע גם על תפקודו הכללי של התלמיד לדוגמא: הגעה בזמן, הכנת שיעורי בית, בעיות התנהגות וכו׳ ותבנה לו גם תוכנית חינוכית התנהגותית. במערכת הלימוד יתקיימו פעילויות ושיעורים שיעסקו בחינוך ובפיתוח התנהגותי. בשעות האלו התלמיד ישובץ בכתות המתאימות לצרכיו.

מה יהיו התוצאות של מערכת חינוך בה תבנה תוכניות אישיות לכל תלמיד וינתן מענה לכל תלמיד בדיוק לפי צרכיו? נראה לכם חלום ? מערכת הבריאות עובדת בדיוק כך. תתארו לכם שהיא הייתה עובדת כמו מערכת החינוך ובכל יום היו משובצים בכל מחלקה חולים במחלות שונות שהיו זוכים לאותו הטיפול. למשל כולם יקבלו את אותם הכדורים או שכולם ינותחו בניתוח אפנדציט.

הצורך בבניית תוכנית לימודים אישית ושיבוץ כל תלמיד בכל שעת לימוד בכתה שתתן לו את המענה שמתאים לו קיים . הקשיים והבעיות של התאמת מערכת החינוך לכך ידועים. אך אין להשתמש בהם כתירוץ לוויתור על החלום.

bottom of page