top of page

חמש יחידות תנ"ך ממ"ד 

 'ספר מלכים ב'- כתה יא 

 'ספר  יונה - כתה יא 

ספר תהילים

ספר ישעיהו

ספר מלכים ב'- כתה יב 

ספר יחזקאל - כתה יב 

ספר נחמיה -כתה יב

יחידת "הברית"- כתה יב

יחידת "פתוח תפתח"- כתה יב

ספר ירמיהו - כתה יב 

ירמיהו פרק ז'1

ספר עזרא - כתה יב 

ספר חגי - כתה יב 

יחידת הארץ הטובה- כתה יב

יחידת "מות משה"- כתה יב

bottom of page