top of page

שיעור פרטי אחד על אחד או בקבוצה?


לאורך השנים נתפסו השיעורים הפרטיים כפעולה מרכזית למתן מענה לקושי בלימודים , האם הנחה זאת נכונה תמיד? הרי לצד המענה שהשיעור נותן, עלולה להיווצר סיטואציה בה הילד מפתח תלות בשיעור הפרטי במקום להעזר בו להתגבר על הקושי, תוך רכישת כלים ללימוד עצמי.

כמו בכל התערבות טיפולית , כך גם בשיעורי עזר יש צורך לבחון את השפעתם באופן סובקטיבי לצורכי התלמיד, ישנם ילדים שפתחו פער בלימודים לא מפני שיש להם קושי בהבנת הנושאים הנלמדים , אלא בגלל הרגלי למידה לא טובים או חוסר רצינות . לגביהם מטרת השיעורים הפרטיים תהיה צמצום הפערים תוך פיתוח אחריות והרגלי למידה שימנעו מהם לפתוח פערים בהמשך.מבחינתם השיעור הפרטי עלול להביא לתלות , ולכן תהיה עדיפות ללמידה בקבוצה קטנה , כאשר המורה הפרטי מצד אחד מקנה לתלמיד את החומר בצורה אישית , אך דורש ממנו להתמודד עם התירגול באופן עצמאי בזמן שהוא מפנה את תשומת ליבו לתלמיד אחר בקבוצה.

המדדים לפיהם צריך לבחון את הצלחת השיעור הפרטי יהיו :

א. צמצום הפערים.

ב. רכישת הרגלי למידה.

ג. פיתוח למידה עצמאית ללא תלות במורה פרטי.

לעומתם יש תלמידים שהם איטיים ומתקשים ברכישה של חומר חדש. לגביהם השיעור הפרטי אחד על אחד הוא הפיתרון המיטיבי. הם צריכים את הקצב שלהם ואת המקום השקט שיתנו להם ביטחון עצמי ללמוד ללא תחרות והשוואה עם תלמידים אחרים. הם זקוקים למלוא תשומת הלב מצד המורה שילווה אותם בעת העבודה תוך עידוד וחיזוק תחושת המסוגלות .

המדדים לפיהם צריך למדוד את הצלחת השיעור יהיו :

א. הקניית הידע החדש.

ב. פיתוח תחושת מסוגלות.

ג. עמידה בתוכנית ההתקדמות אישית.

ישנם תלמידים שבתחילת הדרך היו זקוקים יותר לסיוע פרטני והתקדמו, אך עדיין לא מספיק בשביל להשתלב באופן מלא בלימוד בקבוצה קטנה. עבורם בניית תוכנית לימודים שתשלב בין שיעור פרטי אחת לשבוע ולמידה בקבוצה קטנה פעם נוספת יהיה פיתרון מצוין.

המדדים לפיהם צריך למדוד את הצלחת התוכנית יהיו:

א. הצלחתם להשתלב בלימוד בקבוצה: בקצב הלימוד, ובתחושת המסוגלות להיות חלק מהקבוצה.

ב. התקדמות בלימודים לפי התוכנית האישית.

לאחר בחירת מסגרת הלימוד המתאימה ( קבוצתי או פרטני),חשוב לפתח שיח בין ההורים התלמיד והמורה הפרטי סביב המדדים שנקבעו, ולבחון את הצלחת השיעורים.

ההורים שמשלמים על השיעורים צריכים לעקוב אחר יעילותם.

האחריות של התלמיד להשתמש בסיוע שהוא מקבל באופן מיטבי תוך שיתוף פעולה מרבי.

באחריות המורה הפרטי להתאים את דרכי ההוראה לצורכי התלמיד, ולהביא אותו להצלחה לפי המדדים שנקבעו.

חשוב למדוד את יעילות השיעור הפרטי , בהתאם לצורכי התלמיד. הערכת יעילותם רק לפי שיפור בציונים , מתאימה רק לחלק מהילדים ,בעוד שאת האחרים יש למדוד במדדים נוספים כגון: פיתוח למידה עצמית תוך שינוי בהרגלי הלמידה.

bottom of page